Vedtægter for Sydslesvigsk Oplysningsforbund e.V.

§ 1
Foreningens navn er "Sydslesvigsk Oplysningsforbund e. V.". Den har sæde i Flensborg og anmeldes i foreningsregistret som "eingetragener Verein".

§ 2

Foreningens formål er at drive oplysningsarbejde af kulturel og politisk art særligt blandt personer med tilknytning til den danske eller frisiske folkedel i Sydslesvig, og at fremme demokratisk tankegang og at oplyse om almene samfundsforhold også set i internationale sammenhæng.

§ 3

Foreningens formål er udelukkende og umiddelbar af almennyttig karakter i henhold til afsnittet "Steuerbegünstigte Zwecke" i "Abgabenordnung". Foreningens midler må kun anvendes til foreningens i § 2 nævnte formål. Medlemmerne modtager ingen udbytte af foreningens midler. Foreningen må ikke begunstige nogen person hverken gennem ydelser, som falder inden for foreningens formål eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser. Foreningen må ikke drive nogen forretningsvirksomhed undtagen sådanne, som er et uundgåeligt led i foreningens almennyttige virke. Opsamling af en foreningsformue kan kun ske til fordel for foreningens i § 2 nævnte formål og kun midlertidigt.

§ 4

Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer og institutioner samt enkeltpersoner, som kan gå ind for formålet, og som har tilknytning til den frisiske og den danske folkedel i Sydslesvig. Bestyrelsen optager nye medlemmer efter en skriftlig fremsendt optagelsesbegæring.

§ 5

Skriftlig opsigelse af medlemskabet skal være bestyrelsen i hænde inden 1. oktober. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, når vigtige grunde taler herfor. Medlemmet skal høres, inden beslutningen træffes.

§ 6
Foreningens økonomi baseres på

 1. bidrag fra sponsorer
 2. indsamling af gaver
 3. legater, materielle ydelser, testamentariske gaver o. I.
 4. forvaltning af formuer, som er oprettet til foreningens formål
 5. offentlige tilskud
 6. medlemskontingenter

§ 7

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand og fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af og blandt de delegerede på generalforsamlingen for to år ad gangen. Formanden eller næstformanden, såfremt formanden er forhindret, indkalder bestyrelsen til møder efter behov. Der skal afholdes mindst to møder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede. Beslutningerne træffes med almindeligt flertal. Der føres en beslutningsprotokol. Der ansættes en forretningsfører, der leder foreningens daglige arbejde indbefattet regnskabsføringen under ansvar overfor bestyrelsen og efter de af denne givne retningslinjer.

§ 8

Formanden, næstformanden eller forretningsføreren er berettiget til at repræsentere foreningen indadtil og udadtil hver for sig.

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i marts-april og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Til generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

§ 10
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende:

 1. Valg af mødeleder/dirigent
 2. Aflæggelse af årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af medlemskontingent
 6. Valg af bestyrelse i hht. § 7
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

§ 11

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når flertallet i bestyrelsen anser der for fornødent, eller når mindst 20 % af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 12

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen.

§ 13

Vedtægtsændringer kan vedtages af generalforsamlingen med 3/4 flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal tilsendes medlemmerne sammen med dagsordenen. Opnår ændringsforslaget almindeligt flertal, kan det vedtages med almindeligt flertal på den efterfølgende generalforsamling.

§ 14

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de mulige stemmer på i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ved foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle midler Sydslesvigsk Forening, der skal påtage sig at anvende disse til almennyttige formål til gavn for den danske og frisiske folkedel.

Vedtaget den 21. maj 1991, ændret den 23. oktober 1996 og den 16. april 2018.

Kontakt

SOF • Norderstr. 76 • 24939 Flensburg

Forretningsfører
Philipp Bohk • info@oplysning.de

Formand
Jens M. Henriksen

Næstformand
Rüdiger Schulze

Bank 

Union-Bank AG
IBAN DE68 2152 0100 0000 0135 52
BIC UNBNDE21XXX

Ansøgninger skal indeholde

Maksimalt én side
Arrangørens navn
Målgruppe
Indhold (politisk/kulturelt)
Budget/regnskab
Ansøgt tilskud/underskudsbeløb

For ansøgningsformular (pdf)

klik her


For ansøgningsformular (excel)

klik her


Ansøgninger sendes til

info@oplysning.de